Algemene Leveringsvoorwaarden Menuez International B.V. voor Zakelijke Afnemers

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer: 30270843

 1. Definities

  1. Account: de account die de Klant kan aanmaken via de website van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en die de Klant kan gebruiken voor het plaatsen van bestellingen.
  2. Content: de informatiebestanden, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, merken, fonts (lettertypen) en overige bestanden die de Klant naar zijn Account upload om (Elektronische) Producten samen te stellen en te bestellen.
  3. Elektronisch Product: een werk in welke vorm dan ook dat op basis van een bestelling van de Klant door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. in elektronische vorm wordt geproduceerd en geleverd in uitvoering van de Overeenkomst.

   Het MENUEZ INTERNATIONAL B.V. op basis van een bestelling in elektronische vorm aan de Klant ter beschikking gestelde Product.

  4. Klant: degene die met MENUEZ INTERNATIONAL B.V. een Overeenkomst sluit.
  5. Leveringsvoorwaarden: deze algemene voorwaarden van MENUEZ INTERNATIONAL B.V..
  6. Online terbeschikkingstelling: het bieden van toegang tot Elektronische Producten via een elektronisch communicatienetwerk.
  7. Overeenkomst(en: alle (schriftelijke) overeenkomsten tussen MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en de Klant waarbij de klant, al dan niet met gebruikmaking van zijn Account bij MENUEZ INTERNATIONAL B.V. bestellingen voor Content en/of Producten plaatst en waar MENUEZ INTERNATIONAL B.V. de Content en/of Producten levert.
  8. Producten: een werk in welke vorm dan ook dat op basis van een bestelling van de Klant door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. in fysieke vorm wordt geproduceerd en geleverd in uitvoering van de Overeenkomst.
  9. Systeem: het computersysteem bij MENUEZ INTERNATIONAL B.V. waarmee de klant via zijn Account een bestelling kan plaatsen, berichtgeving via de post of op elektronische wijze.
  10. MENUEZ INTERNATIONAL B.V: Menuez International B.V.
  11. Verzending: het aan de Klant in fysieke vorm of via een elektronisch communicatienetwerk toezenden van Content en/of Producten.
 2. Toepasselijkheid Leveringsvoorwaarden

  1. Op alle Overeenkomsten tussen MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en haar Klanten zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij daarvan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken.
  2. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. sluit de toepasselijkheid van aanvullende of andere (algemene) voorwaarden uitdrukkelijk uit.
  3. Indien deze Leveringsvoorwaarden strijdig zijn met (algemene) voorwaarden van de Klant die door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en/of de Klant op een Overeenkomst van toepassing zijn verklaard, heeft hetgeen in deze Leveringsvoorwaarden is bepaald, voorrang.
 3. Account

  1. De Klant kan via de website van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. een Account aanmaken.
  2. De Klant kan Content uploaden naar zijn Account. Deze Content kan Klant gebruiken voor de samenstelling van (Elektronische) Producten. De Klant is verplicht om zelf te voorzien in alle benodigde gebruiksrechten voor het gebruik van de Content door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. (in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst) en de Klant.
  3. De Klant kan via zijn Account bestellingen plaatsen voor (Elektronische) Producten.
  4. De Account mag uitsluitend worden gebruikt voor het beoogd gebruik, namelijk het samenstellen van (Elektronische) Producten en het plaatsten van bestellingen bij MENUEZ INTERNATIONAL B.V..
  5. Voorafgaand aan de ingebruikname van de Account, ontvangt de Klant van MENUEZ INTERNATIONAL B.V.:


   1. de benodigde documentatie van de Account en het Systeem;
   2. gebruikersnamen en wachtwoorden waarmee de gebruikers van de Klant toegang krijgen tot de Account, het elektronische bestelproces waarmee de Klant bestellingen kan plaatsen.
  6. De inloggegevens en het gebruik van de Account zijn strikt persoonlijk. Het is de Klant niet toegestaan om inloggegevens zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel aan derden ter beschikking te stellen, of derden van zijn Account gebruik te laten maken.
  7. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van de inloggegevens, de ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van de Account, waaronder maar niet beperkt tot het ongeautoriseerd uploaden van Content en het ongeautoriseerd plaatsen van bestellingen via de Account.
  8. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. heeft te allen tijde het recht om voor welke reden dan ook de toegang tot de Account voor de Klant (tijdelijk) te blokkeren.
  9. Indien ongeautoriseerd gebruik van een Account wordt geconstateerd, zullen MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en de Klant elkaar daarover zo spoedig mogelijk informeren.
  10. De Klant erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) afsluiting of blokkering van de Account inhoudt dat de Klant geen online-bestellingen meer kan plaatsten.
  11. Indien ongeautoriseerd gebruik van de Account toerekenbaar is aan de Klant, zal de Klant aan MENUEZ INTERNATIONAL B.V. het volgende vergoeden:
   1. alle technische en administratieve kosten die MENUEZ INTERNATIONAL B.V. te dien aanzien heeft moeten maken en nog zal moeten maken;
   2. alle kosten die voortvloeien uit het ongeautoriseerde gebruik van de Account.
 4. Producten en Elektronische Producten
  1. Alle opgaven door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. van dataomvang, te gebruiken ontsluitingsprogrammatuur voor (Elektronische) Producten, of getallen, maten, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen van (Elektronische) Producten zijn met zorg gedaan. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. garandeert niet dat er geen afwijkingen kunnen voorkomen.
 5. Het aanbod
  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn alle door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. gemaakte aanbiedingen vrijblijvend en zijn ze gedurende dertig dagen geldig. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. heeft het recht om het aanbod te herroepen binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de Klant.
  2. Het aanbod zal vermelden of het onder voorwaarden geschiedt.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. aangeboden (Elektronische) Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MENUEZ INTERNATIONAL B.V. niet.
 6. De Overeenkomst
  1. De Klant kan schriftelijk (tevens e-mail), telefonisch, of via zijn Account een bestelling bij MENUEZ INTERNATIONAL B.V. plaatsen.
  2. De Overeenkomst met een Klant komt pas tot stand nadat MENUEZ INTERNATIONAL B.V. de Overeenkomst met de Klant schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
  3. Indien MENUEZ INTERNATIONAL B.V. zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks (Elektronische) Producten, is de bepaling in lid 2 van dit artikel slechts van toepassing op de eerste levering.
  4. De Klant aanvaardt door zijn bestelling of aanvraag deze Leveringsvoorwaarden voor akkoord en van toepassing op de Overeenkomsten.
  5. Tussen MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en een Klant geldt de inhoud van de bestelling of aanvraag van de Klant zoals deze door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. is ontvangen. Invoerfouten en andere door de Klant gemaakte fouten bij de bestelling of aanvraag komen voor rekening en risico van de Klant.
  6. Het door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. gearchiveerde exemplaar van een Overeenkomst die langs elektronische weg tot stand is gekomen, is niet toegankelijk voor de Klant.
  7. De door de Klant bij een bestelling of aanvraag verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van MENUEZ INTERNATIONAL B.V., en verwerkt conform de privacyverklaring van MENUEZ INTERNATIONAL B.V..
 7. De prijs
  1. De Klant betaalt de in de Overeenkomst vermelde prijs voor de (Elektronische) Producten.
  2. De prijzen zijn exclusief BTW, andere overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten en inklaringskosten, tenzij MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en de Klant schriftelijk anders overeenkomen.
  3. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. heeft het recht de op haar website(s) en in reclame, of anderszins vermelde prijzen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
  4. Voor zover mogelijk zal MENUEZ INTERNATIONAL B.V. de Klant van de prijswijziging op voorhand op de hoogte stellen.
  5. Indien de Klant zich niet kan verenigen met een prijsverhoging door MENUEZ INTERNATIONAL B.V., heeft de Klant het recht om de Overeenkomst met MENUEZ INTERNATIONAL B.V. schriftelijk te ontbinden voor de betreffende bestelling waarvoor de prijsverhoging geldt. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze ontbinding voortvloeit. Indien de Klant de Overeenkomst niet binnen vijf werkdagen na de kennisgeving door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. van de prijsverhoging heeft beëindigd, wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefsverhoging.
 8. Betaling
  1. Betaling vindt plaats op basis van door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. gestuurde facturen.
  2. De Klant zal de door haar verschuldigde bedragen voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. aangegeven bankrekening.
  3. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van de Klant te verlangen. Indien vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden inzake de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen (vooruit)betaling is ontvangen door MENUEZ INTERNATIONAL B.V., of zekerheid is gesteld door de Klant.
  4. Alle betalingen die door de Klant zijn verricht, strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas daarna strekken de betalingen tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen. Dit geldt ook als de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
  5. e Klant is op geen enkel moment gerechtigd om zijn betalingsverplichting jegens MENUEZ INTERNATIONAL B.V. te verrekenen met een vordering van de Klant op MENUEZ INTERNATIONAL B.V., uit welke hoofde dan ook.
  6. De Klant is op geen enkel moment gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens MENUEZ INTERNATIONAL B.V. op te schorten, uit welke hoofde dan ook.
  7. Alle door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim.
  8. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. is gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
  9. Indien de Klant niet, of niet tijdig betaalt, is de Klant aan MENUEZ INTERNATIONAL B.V. tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het Rapport Voorwerk II. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. behoudt het recht om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten en juridische kosten, aan de Klant in rekening te brengen, indien deze het bedrag dat is berekend aan de hand van Aanbeveling II van het Rapport Voorwerk II te boven mochten gaan.
  10. Indien de Klant een op hem rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt, is MENUEZ INTERNATIONAL B.V. gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken. Het voorgaande laat onverlet het recht van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van de Klant te vorderen.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  1. De eigendom van de te leveren (Elektronische) Producten gaat pas over, nadat de Klant al hetgeen dat hij op grond van de Overeenkomst aan MENUEZ INTERNATIONAL B.V. verschuldigd is, heeft voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
  2. De eigendom van het Elektronische Product dat wordt geleverd, betreft uitsluitend het databestand zelf dat de Klant wordt geleverd.
 10. Levering, uitvoering en risico-overgang
  1. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van (Elektronische) Producten.
  2. De plaats van levering van fysieke Producten is het adres dat de Klant aan MENUEZ INTERNATIONAL B.V. kenbaar heeft gemaakt, tenzij Menuez International B.V. en de Klant schriftelijk anders overeenkomen.
  3. De wijze van transport van fysieke Producten wordt door Menuez International B.V. bepaald.
  4. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. bepaalt het bestandsformaat waarin en, indien van toepassing, de soort gegevensdrager waarop Elektronische Producten worden geleverd. Indien de levering elektronisch of digitaal geschiedt, bepaalt MENUEZ INTERNATIONAL B.V. de wijze waarop de Elektronische Producten worden geleverd.
  5. Databestanden die van een levering deel uitmaken, bevatten geen broncode en zijn derhalve geen bronbestanden. De Klant heeft geen recht op levering van een bronbestand, tenzij de Klant en MENUEZ INTERNATIONAL B.V. schriftelijk anders zijn overeengekomen. De rechten van intellectuele eigendom op bronbestanden blijven te allen tijde bij MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en/of haar leveranciers.
  6. De door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen.
  7. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, zolang de Klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met MENUEZ INTERNATIONAL B.V. bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.
  8. Indien levering van een (Elektronisch) Product onmogelijk blijkt te zijn, zal MENUEZ INTERNATIONAL B.V. zich inspannen om een vervangend (Elektronisch) Product beschikbaar te stellen. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. zal de Klant hierover op voorhand berichten.
  9. Het risico van beschadiging en/of vermissing en/of verminking van een fysiek Product berust bij MENUEZ INTERNATIONAL B.V. tot het moment van levering aan de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  10. de Klant een Elektronisch Product van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. online downloadt, gaat het risico over op het moment dat de Klant aanvangt met het downloaden van het databestand waarin het Elektronisch Product is vervat.
 11. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan MENUEZ INTERNATIONAL B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. zal de Klant hier per e-mail van op de hoogte stellen en een nieuwe leveringstermijn aangeven.
  3. Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, hebben MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en/of de Klant beiden het recht om de Overeenkomst, voor de betreffende bestelling te ontbinden. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit deze ontbinding.
 12. Klachtenregeling en retourzendingen
  1. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. De Klant is verplicht om het geleverde direct bij levering te controleren op gebreken.
  3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, of gebreken in het geleverde moeten binnen 10 werkdagen nadat de Klant het (Elektronisch) Product heeft geleverd gekregen, volledig en gespecificeerd worden ingediend bij MENUEZ INTERNATIONAL B.V..
  4. Bij MENUEZ INTERNATIONAL B.V. ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van vijf werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. binnen de termijn van vijf werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  5. Een klacht kan worden ingediend op de website via het contactformulier, e-mail ([info@menuez.nl](mailto: info@menuez.nl)), of telefonisch.
  6. Retourzendingen van fysieke Producten worden uitsluitend geaccepteerd, indien de fysieke Producten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking onverwijld worden teruggestuurd en is voldaan aan het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
  7. Geleverde gegevensdragers met Elektronische Producten kunnen uitsluitend retour worden gezonden, indien de verpakking niet geopend en onbeschadigd is.
  8. Het volgende kan niet retour worden gezonden:
   • (Elektronische) Producten die tot stand zijn gebracht conform specificaties van de Klant, zoals (Elektronische) Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en (Elektronische) Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   • Elektronische Producten die online zijn gedownload door de Klant.
 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Ondanks de uiterste zorg die MENUEZ INTERNATIONAL B.V. betracht met betrekking tot de inhoud van het geleverde, kan MENUEZ INTERNATIONAL B.V. niet instaan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden in (Elektronische) Producten. MENUEZ INTERNATIONAL B.V., haar personeel en door haar ingeschakelde derden zijn voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. aanvaardt uitsluitend wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 13 blijkt.
  2. De totale aansprakelijkheid van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tot levering van een (Elektronisch) Product of dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag gelijk aan de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. belastingen). Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend euro).
  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de:
   1. redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de prestatie van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
   2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
   3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
  4. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13.2 is MENUEZ INTERNATIONAL B.V. slechts aansprakelijk voor schade indien de Klant de schade gespecificeerd en gemotiveerd schriftelijk heeft gemeld binnen 10 dagen nadat de schade is ontstaan. Het bepaalde in dit lid 4 is tussen MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en de Klant slechts van toepassing indien en voor zover een beroep van de Klant op de in lid 3 van dit artikel bedoelde regeling in rechte niet wordt gehonoreerd.
  5. Indien ten aanzien van het geleverde in rechte definitief is vastgesteld dat het aanbieden of het gebruik daarvan in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde en de bedoelde inbreuk toerekenbaar is aan MENUEZ INTERNATIONAL B.V., is MENUEZ INTERNATIONAL B.V. uitsluitend gehouden, zulks naar keuze van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. om:
   1. een gewijzigde versie van het (Elektronische) Product te leveren dat geen inbreuk maakt; of
   2. de voor het (Elektronische) Product van de Klant ontvangen vergoedingen terug te betalen, indien en voor zover van toepassing, na retournering van het fysieke Product, of het wissen van het databestand van het Elektronisch Product door de Klant, en het staken van het gebruik daarvan.

   MENUEZ INTERNATIONAL B.V. is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht.

  6. De totale aansprakelijkheid van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan € 1.250.000,00 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis.
  7. Aansprakelijkheid van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. voor indirecte schade is volledig uitgesloten, tenzij MENUEZ INTERNATIONAL B.V. of door haar ingeschakelde derden opzettelijk of bewust roekeloos hebben gehandeld. Onder indirecte schade wordt onder andere begrepen: gevolgschade, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 3 en 5 van dit artikel.
  8. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. is voorts niet aansprakelijk voor door de Klant dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Klant of enige derde van het geleverde.
  9. De Klant kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. slechts inroepen, nadat de Klant MENUEZ INTERNATIONAL B.V. deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en MENUEZ INTERNATIONAL B.V. ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn, tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
  10. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel 13 als één gebeurtenis.
  11. De Klant vrijwaart MENUEZ INTERNATIONAL B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van alle Content die de Klant heeft geupload naar zijn Account en die is, of kan worden gebruik voor (Elektronische) Producten.
  12. De Klant vrijwaart MENUEZ INTERNATIONAL B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van al het door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. geleverde en/of verrichte werkzaamheden, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en de Klant bovendien aantoont dat haar ter zake geen enkel verwijt treft.
 14. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en modelrechten, alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van al het door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. aan de Klant geleverde of ter beschikking gestelde komen uitsluitend toe aan MENUEZ INTERNATIONAL B.V. of aan haar licentiegevers.
  2. De Klant erkent de rechten van intellectuele eigendom van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en haar licentiegevers.
  3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. is het niet toegestaan om enige door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. op haar website(s) of op andere wijze ter beschikking gestelde content, (Elektronische) Producten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te wijzigen en/of openbaar te maken. Content, en (Elektronische) Producten mogen uitsluitend worden gebruikt voor hun beoogde gebruik, dat al dan niet is vastgelegd in een gebruiksrecht.
  4. Overeenkomsten en/of (rechts)handelingen tussen MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en de Klant strekken niet tot gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, tenzij MENUEZ INTERNATIONAL B.V. met de Klant zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
  5. e Klant is verplicht om (vermeende) inbreuken door derden op de in lid 1 van dit artikel bedoelde rechten van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. terstond schriftelijk te melden bij MENUEZ INTERNATIONAL B.V.. De Klant is niet gerechtigd om zelf in of buiten rechte tegen een vermeende inbreuk door een derde op te treden. Indien MENUEZ INTERNATIONAL B.V. beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal de Klant op verzoek en op kosten van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. daaraan alle gevraagde medewerking verlenen.
  6. Het is de Klant niet toegestaan om aanduidingen van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en derden, waaronder maar niet beperkt tot merken en handelsnamen, die zijn aangebracht op al hetgeen MENUEZ INTERNATIONAL B.V. heeft geleverd of ter beschikking gesteld te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
 15. Bescherming persoonsgegevens
  1. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. respecteert de privacy van Klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
  2. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. gebruikt gegevens op de wijze zoals weergegeven in haar privacy policy.
  3. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. kan aan de Klant richtlijnen opleggen in verband met de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, indien het geleverde tevens de verschaffing van persoonsgegevens omvat. De Klant zal deze richtlijnen steeds stipt naleven.
  4. Indien de Klant MENUEZ INTERNATIONAL B.V. voorziet van persoonsgegevens, is de Klant verplicht de betrokkenen wier persoonsgegevens worden verstrekt aan MENUEZ INTERNATIONAL B.V. in kennis te stellen van de verstrekking, het doel van de verstrekking en het gebruik door MENUEZ INTERNATIONAL B.V., tenzij MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en de Klant uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  5. De Klant vrijwaart MENUEZ INTERNATIONAL B.V. voor aanspraken van personen van wie de Klant persoonsgegevens heeft geregistreerd en/of verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden, of waarvoor de Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan MENUEZ INTERNATIONAL B.V. toegerekend moeten worden.
  6. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. staat er nimmer voor in dat de door haar geboden informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. De beveiliging die MENUEZ INTERNATIONAL B.V. biedt zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.


 16. Verjaring/verval
  1. Alle rechtsvorderingen jegens MENUEZ INTERNATIONAL B.V., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.
 17. Wijzigingen in de Overeenkomst en Leveringsvoorwaarden
  1. Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van een Overeenkomst met een Klant zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en de Klant zijn ondertekend.
  2. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. heeft het recht de Leveringsvoorwaarden op elk moment te wijzigen.
 18. Beëindiging en gevolgen
  1. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. heeft het recht de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
   • de Klant ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van enige op hem rustende verplichtingen;
   • de Klant het door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. geleverde of ter beschikking gestelde heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het geleverde of ter beschikking gestelde heeft geschonden;
   • de Klant in surseance van betaling komt te verkeren, of surseance van betaling wordt aangevraagd;
   • de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, of het faillissement wordt aangevraagd;
   • een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling voor de Klant wordt ingediend;
   • de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;
   • beslag wordt gelegd op de goederen van de Klant inzake substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
   • de Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert.
  2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door de Klant aan MENUEZ INTERNATIONAL B.V. verschuldigde betalingen onmiddellijk opeisbaar.
  3. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. is wegens beëindiging van de Overeenkomst op grond van lid 1 van dit artikel jegens de Klant nimmer gehouden tot enige schadevergoeding of betaling, onverminderd het recht van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. op volledige schadevergoeding door de Klant wegens schending van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd overige rechten die MENUEZ INTERNATIONAL B.V. toekomen.
 19. Overige bepalingen
  1. De Klant is niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van MENUEZ INTERNATIONAL B.V..
  2. Indien één of meer bepalingen in een Overeenkomst tussen MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en de Klant en/of deze Leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de Overeenkomst, de Leveringsvoorwaarden of overige bepalingen daarin onverlet.
  3. Alle kosten die MENUEZ INTERNATIONAL B.V. moet maken tot behoud of uitoefening van rechten jegens de Klant uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Leveringsvoorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de Klant.
  4. MENUEZ INTERNATIONAL B.V. is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. De Klant is verplicht op eerste verzoek van MENUEZ INTERNATIONAL B.V. alle door MENUEZ INTERNATIONAL B.V. noodzakelijk geachte medewerking voor de overdracht te verlenen.
 20. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle Overeenkomsten tussen MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  2. Alle geschillen die tussen MENUEZ INTERNATIONAL B.V. en de Klant ontstaan naar aanleiding van een tussen hen gesloten Overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.